Historia

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ ZAKŁADOWY W GŁOGOWIE

I N F O R M A T O R
O  DZIAŁALNOŚCI  PTTK  W  HUCIE  MIEDZI  ” GŁOGÓW „
W  LATACH  1969 – 2017

W roku 2014 mija 45 lat działalności Oddziału Zakładowego Polskiego Towarzystwa
Turystyczno – Krajoznawczego w Hucie Miedzi ” GŁOGÓW „.
Z tej okazji przekazuję zainteresowanym syntetyczny INFORMATOR o dotychczasowej działalności PTTK w naszym zakładzie, o Koleżankach i Kolegach, którzy tworzyli tą działalność w celu popularyzacji i rozwoju ruchu turystyczno – krajoznawczego w naszym regionie.
Pragnę, by pracownik Huty obok codziennej pracy znalazł czas i miejsce w pasji, jaką jest poznawanie kraju poprzez współdziałanie z PTTK, poznawanie piękna Ojczyzny, jej historii i walorów dnia dzisiejszego.

Prezes Oddziału Zakładowego PTTK w Głogowie
Paweł Herkt

1. WSTĘP

Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze (PTTK) jest fachowym stowarzyszeniem utworzonym w Polsce do organizowania ruchu turystyczno–krajoznawczego.
Powstało ono w 1950 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (założonego w 1873 roku) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego ( założonego w 1906 roku ).
PTTK organizuje turystykę nie tylko dla swoich członków, ale dla wszystkich sympatyków, ciesząc się poparciem i pomocą władz państwowych i różnych instytucji.
W dowód uznania dla tak szerokiej działalności Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 8 kwietnia 1977 roku, uznano Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze za Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Tak wysoka ocena długoletniej działalności stowarzyszenia jest efektem ofiarnej pracy społecznej wszystkich jego działaczy i członków.
Działalność Oddziału Zakładowego PTTK Huty Miedzi „GŁOGÓW” jest organizacyjnie związana z macierzystym zakładem, jego pracownikami i członkami ich rodzin.
PTTK stało się niejako dodatkową komórką funkcjonalną, która w ramach społecznej pracy, stara się pomóc w rozwiązywaniu wielu spraw rekreacji turystyczno – fizycznej w działalności socjalno – bytowej zakładu.
W roku, w którym obchodzimy 45–lecie działalności PTTK, należy wrócić myślami do początkowego okresu tej działalności, przypomnieć i uchronić od zapomnienia to wszystko, co składało się na społeczną pracę wielu działaczy, którzy na tą działalność poświęcili znaczną część swego życia. Praca ta nie powinna być zapomniana, a uzyskany dorobek systematycznie powiększany, aby dalej służył zakładowi, jego pracownikom oraz członkom ich rodzin.
Celem INFORMATORA jest zapoznanie pracowników huty oraz sympatyków z działalnością PTTK w naszym zakładzie w okresie minionych 45 – lat.
Cała działalność Oddziału PTTK w zakładzie pracy, wszystkie osiągnięte wyniki i efekty tej działalności, nie byłyby możliwe bez pomocy i poparcia wszystkich czynników zakładowych, a w szczególności Dyrekcji Huty i Związków Zawodowych. Bez tej pomocy i wsparcia nie byłoby mowy o tak szerokiej i skutecznej działalności.
45 – letni okres działalności PTTK w Hucie Miedzi „Głogów” należy podzielić na 3 etapy: lata 1969 – 1974, w którym rozwijano działalność w województwie zielonogórskim, działalność w województwie legnickim to lata 1975 – 1998, działalność w województwo dolnośląskim od 1999.

2. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADOWEGO ODDZIAŁU PTTK W LATACH 1969 – 1974.

W dniu 31 stycznia 1969 roku odbyło się w Żukowicach spotkanie założycielskie sympatyków PTTK, w którym wzięło udział 69 osób. Postanowiono utworzyć Oddział Zakładowy PTTK przy Hucie Miedzi „Głogów w budowie”.
Wybrano Zarząd Oddziału, Oddziałową Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Oddziału.
Składy osobowe tych komórek przedstawiały się następująco :
Zarząd Oddziału :
1. kol. Adamczyk Ryszard – Prezes
2. kol. Dereń Jan – Wiceprezes d / s organizacyjnych
3. kol. Wyspiański Paweł – Wiceprezes d / s ekonomicznych
4. kol. Chmiel ( Sobótkowa ) Bogumiła – Sekretarz
5. kol. Nowicka ( Buczek ) Krystyna – Skarbnik
6. kol. Hałasa Roman – Członek
7. kol. Domański January – Członek
8. kol. Przewłocki Kuba – Członek
9. kol. Rogocin Alojzy – Członek
10. kol. Kajzer Wacław – Członek
11. kol. Michałowski Czesław – Członek
12. kol. Wojciechowski Tadeusz – Członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna :
1. kol. Landzwójczak Stefan – Przewodniczący
2. kol. Pilny Józef – Sekretarz
3. kol. Baszta Andrzej – Członek

Sąd Koleżeński Oddziału :
1. kol. Maciejewski Edward – Przewodniczący
2. kol. Nawrot Marian – Sekretarz
3. kol. Kowalczyk Waldemar – Członek
W odpowiedzi na przedstawiony wniosek Zarządu Oddziału PTTK przy H.M.” Głogów w budowie”, Prezydium Zarządu Głównego PTTK na posiedzeniu w dniu 9.IV.1969 r. wyraziło zgodę na działalność Oddziału. Dane dotyczące działalności tego Zarządu jak i następnych do dnia 28.VII.1975 r., a więc w ówczesnej strukturze administracyjnej kraju ( 17 województw ) są niepełne, ze względu na brak dokumentacji w naszym Oddziale Zakładowym i archiwach PTTK w Zielonej Górze.
– 19.VI.1969 r. odbył się XI Okręgowy Zjazd Delegatów Oddziałów PTTK w Zielonej Górze, w którym uczestniczyli następujący koledzy z naszego Oddziału: Ryszard Adamczyk, Janusz Domański, Wacław Kajzer.

ROK 1971
Oddział zostaje prawnie zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Zielonej Górze dopiero w 1971 roku pod numerem 1133 / 71.

ROK 1972
Odbył się Walny Zjazd Oddziału , na którym Prezesem Zarządu Oddziału wybrano kol. Juliana Becelewskiego oraz zmieniono nazwę z Oddziału Zakładowego PTTK przy „Hucie Miedzi Głogów w budowie” na Oddział Zakładowy PTTK przy Hucie Miedzi „Głogów”.
– 23.IV.1972 r. odbył się XII Okręgowy Zjazd Delegatów Oddziałów PTTK w Zielonej Górze,
w którym uczestniczył delegat Oddziału Zakładowego ( ).
Z początkiem 1975 roku Oddział wyrejestrowano ze struktur Zarządu Wojewódzkiego PTTK
w Zielonej Górze.

3. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU ZAKŁADOWEGO PTTK W LATACH 1975 – 1980

W 1975 roku zmiana struktury administracyjnej ( podział na 49 województw ) kraju spowodowała wcielenie terenu gminy Żukowice i Huty Miedzi „Głogów” do województwa legnickiego, a Zarząd Oddziału Zakładowego podporządkowano Zarządowi Wojewódzkiemu PTTK w Legnicy.
W związku z powyższym dnia 28 lipca odbył się I Walny Zjazd Oddziału Zakładowego, na którym wybrano Zarząd w następującym składzie :
1. kol. Jańczak Jarosław – Prezes
2. kol. Bandrowski – Wiceprezes
3. kol. Ossowska Lilla – Sekretarz
4. kol. Lusa Elżbieta – Skarbnik
5. kol. Adamczyk Ryszard – Członek
6. kol. Piotrowski – Członek
7. kol. Sankowski – Członek

ROK 1977
Przy Zespole Szkół Hutniczych powstał Szkolny Klub Krajoznawczo Turystyczny, którego opiekunami zostali nauczyciele z tej szkoły kol. kol. Marian Mojszczak i Leszek Łuka.
Pierwszym Prezesem szkolnego klubu został uczeń tej szkoły kol. Mariusz Zowal.

ROK 1978
Po 2,5 – letniej działalności, w dniu 4 stycznia odbył się kolejny II Walny Zjazd Oddziału Zakładowego PTTK ( w świetlicy Zespołu Szkół Hutniczych w Głogowie ), w trakcie którego wybrano nowe władze.
Zarząd Oddziału :
1. kol. Ossowska Lilla – Prezes
2. kol. Jańczak Jarosław – Sekretarz
3. kol. Lusa – Książek Elżbieta – Skarbnik
4. kol. Łuka Leszek – Członek d / s młodzieży szkolnej
5. kol. Źrebiec Zdzisław – Członek d / s młodzieży pracującej
6. kol. Gołębiowski Tadeusz – Członek d / s organizacji imprez i pilotów
7. kol. Bednarek Krzysztof – Członek

oraz Oddziałową Komisję Rewizyjną w składzie :
1. kol. Lipowska Alicja – Przewodnicząca
2. kol. Ziarniewicz Elżbieta – Członek
3. kol. Wójcik Czesław – Członek
Rezygnacja kol. Lilli Ossowskiej z pracy w hucie spowodowała wakat personalny na stanowisku Prezesa Oddziału, którego funkcję w zastępstwie pełnił kol. Jarosław Jańczak.
Trwało to do Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału odbytego 21.XI.1978 r., na którym zaakceptowano statut Oddziału PTTK będącego stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej.
Uzupełniony Zarząd pracował w następującym składzie :
1. kol. Szumilas Stanisław – Prezes ( ówczesny Kierownik Działu Socjalnego)
2. kol. Jańczak Jarosław – Sekretarz
3. kol. Lusa – Książek Elżbieta – Skarbnik
4. kol. Mojszczak Marian – Członek d / s młodzieży szkolnej
5. kol. Zowal Mariusz – Członek d / s młodzieży pracującej
6. kol. Bednarek Krzysztof – Członek d / s sekcji kajakowej
7. kol. Nóżka Józef – Członek d / s współpracy z innymi organizacjami
W tym roku uaktywnili się sympatycy turystyki kajakowej. Oddział Zakładowy przystąpił do współorganizacji letnich dwutygodniowych Ogólnopolskich Spływów Kajakowych.
Z innych znaczących imprez zorganizowanych przez Oddział to :
– 7.V – zlot zakładowy powiązany ze zwiedzaniem huty,
– 30.V – 2.VI – turyści naszego Oddziału wyjechali do Gdańska na spotkanie z załogą
statku m / s „Głogów” ,
( ).X – XIX Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w Lubiatowie
plus I Sejmik Krajoznawczy Turystyki Kwalifikowanej ( Wrocław – Kalisz – Legnica )
( 53 uczestników ),
( ).X – III Wojewódzki Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK ( ).

ROK 1979
W tym roku po zorganizowaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału w dniu 25.III.1979 r. wybrano kolejny Zarząd w następującym składzie :
1. kol. Nikolin Stanisław – Prezes ( ówczesny Kierownik Wydz. Transportu )
2. kol. Lusa – Książek Elżbieta – Skarbnik
3. kol. Jacewicz Roland – Członek d / s młodzieży szkolnej
4. kol. Ćwiertnia Gerard – Członek d / s turystyki górskiej
5. kol. Pezda Jerzy – Członek d / s kół zakładowych
6. kol. Wisz Tadeusz – Członek d / s kół zakładowych
7. kol. Hallala Jerzy – Członek d / s turystyki kajakowej

Powstała Sekcja Taternictwa Jaskiniowego ( uchwała Zarządu Oddziału z 31.I ).
– 6 – 8.IV – z Komisją Krajoznawczą Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Legnicy organizujemy
VIII Forum Krajoznawstwa Dolnośląskiego w Hotelu Kasztelańskim
w Głogowie ( 90 uczestników ),
– 6.V – z Zarządem Oddziału PTTK w Lesznie jesteśmy współorganizatorami rajdu kolarskiego
im. Karola Kurpiowskiego z metą we Włoszakowicach ( ),
– 29.V – bierzemy udział w Legnicy w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki i Organizacji n / t
projektu organizacji wycieczki i wypoczynku po pracy,
– ( ).VI – w wyniku wyborów w SKKT nowym prezesem zostaje kol. Roland Jacewicz.

ROK 1980.
Do najważniejszych faktów tego roku można zaliczyć :
– 13.III – otwarcie pomieszczeń Klubu TRUCHCIK SKKT PTTK przy Zespole Szkół Hutniczych
w Głogowie,
– 13.IV – praca społeczna członków Oddziału w akcji sprzątania „ GRODZIEC 80 „
( 15 osób – 76 godzin ),
– 27.IV – praca społeczna członków Oddziału w akcji sprzątania „ OSTRZYCA 80 „
– 21.VI – powołanie koła turystycznego przy Wydziale Automatyki z przewodniczącym
Romanem Staweckim,
– opracowano i wykonano III edycję znaczka pamiątkowego dla Oddziału Zakładowego
( autor Jarosław Jańczak ).

4. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU ZAKŁADOWEGO PTTK W LATACH 1981 – 1998

ROK 1981
– 9.I – odbył się III Zjazd sprawozdawczo – wyborczym Oddziału Zakładowego PTTK
w Zespole Szkół Hutniczych w Głogowie ( 36 delegatów + 4 gości ).
Rozpoczyna się stabilny okres działalności kolejnych Zarządów. Aktualnie wybrany to :
1. kol. Hallala Jerzy – Prezes
2. kol. Źrebiec Zdzisław – Wiceprezes
3. kol. Jańczak Jarosław – Sekretarz i Skarbnik
4. kol. Ćwiertnia Gerard – Członek d / s turystyki górskiej i jaskiniowej
5. kol. Stawecki Roman – Członek d / s turystyki kajakowej
6. kol. Łuka Leszek – Członek d / s młodzieży szkolnej
7. kol. Zowal Mariusz – Członek
8. kol. Gołębiowski Tadeusz – Członek d / s turystyki pieszej
9. kol. Idzik Eugeniusz – Członek
10. kol. Andrzejewski Mirosław – Członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna :
1. kol. Jewczenko Marek – Przewodniczący
2. kol. Mazik Stefan – Wiceprzewodniczący
3. kol. Markiewicz Ryszard – Członek
4. kol. Molski Marian – Członek
Pierwszą księgową oddziału ( od 30.VII ) została Pani Maria Silska, która z końcem 1981r. odeszła od nas ( z powodu zmiany stanowiska pracy ), a pracę kontynuował księgowy Jan Meller z Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Legnicy.
– otrzymaliśmy pomieszczenie w Głogowie w piwnicy hotelu pracowniczego przy ul. Śniadeckich,
– ( ).VII – założono konto bankowe w NBP O / Głogów,
– 9.XI – Sekcja Turystyki Jaskiniowej przyjmuje formę Klubu Taternictwa Jaskiniowego,
– 20.XI – wpisanie Oddziału Zakładowego przy Hucie Miedzi „ Głogów „ do rejestru
państwowego stowarzyszeń wyższej użyteczności pod poz. 3 w Gminie Żukowice.

ROK 1982
– 10.III – zrezygnowali z pracy w Zarządzie Oddziału kol. kol. Jarosław Jańczak i Zdzisław Źrebiec,
– 8.IV – zrezygnował z pracy w Oddziałowej Komisji Rewizyjnej kol. Stefan Mazik, w którego
miejsce powołano kol. Grażynę Bożejko,
– 2.XII – wyrażono zgodę na działalność statutową w ramach Oddziału PTTK – Klubowi Morskiemu FREGATA,
– opracowano i wykonano pierwszą wersję firmówki Oddziału,
– 14.XII – uzupełniono skład Zarządu Oddziału o następujące osoby :
– kol. Ćwiertnia Gerard – Wiceprezes
– kol. Stawecki Roman – Sekretarz
– kol. Pencakowski Zygmunt – Skarbnik

ROK 1983
– 26.IV – dokooptowano do Zarządu Oddziału kol. Leszka Pussaka,
– ( ).XI – współuczestniczymy w zorganizowaniu IV Wojewódzkiego Sejmiku Kultury Szlaku
w Lubiatowie – referaty wygłosili kol. kol. Wiśniewski Edward ( ZW PTTK Legnica ),
Wierzbicki ( ) ( H. M. Głogów – Dział Ochrony Środowiska ), Sadowski Jerzy ( Oddział Miejski PTTK Głogów ).

ROK 1984
– 7.II – Zarząd Oddziału wyraził zgodę Klubowi Taternictwa Jaskiniowego na prowadzenie
działalności gospodarczej ( prace na wysokości ) w ramach MBORT Legnica,
– 1.VI – za zgodą Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego PTTK Klub Morski FREGATA rozpoczyna działalność gospodarczą (gastronomiczną i transportową) na terenie
OW Lubiatów – kawiarnia CAP HORN,
– 27 – 30.IX – uczestniczymy w Turnieju Oddziałów Zakładowych w Cedynie na Kielecczyźnie,
– 14.XII – odbyło się zebranie plenarne Oddziału Zakładowego PTTK z udziałem członków ZW
PTTK z Legnicy ( 15 obecnych ).

ROK 1985
Dnia 20.I – odbył się IV Walny Zjazd Oddziału, na którym wybrano nowe władze na kolejną
4 – letnią kadencję.
Zarząd Oddziału :
1. kol. Hallala Jerzy – Prezes
2. kol. Ćwiertnia Gerard – Wiceprezes
3. kol. Gołębiowski Tadeusz – Sekretarz
4. kol. Stawecki Roman – Skarbnik
5. kol. Jańczak Jarosław – Członek d / s turystyki kolarskiej
6. kol. Pussak Leszek – Członek d / s turystyki żeglarskiej
7. kol. Zdeb Andrzej – Członek d / s turystyki pieszej i górskiej
8. kol. Nowak Krzysztof – Członek d / s turystyki kajakowej
9. kol. Łuka Leszek – Członek d / s turystyki młodzieżowej
10. kol. Gołuchowski Stanisław – Członek d / s taternictwa jaskiniowego
11. kol. Świerczyński Witold – Członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna :
1. kol. Bożejko Ireneusz – Przewodniczący
2. kol. Pencakowski Zygmunt – Wiceprzewodniczący
3. kol. Wasilewski Andrzej – Członek

W czasie 4 – letniej działalności zmieniali się lub rezygnowali następujący działacze Zarządu :
– 20.VIII – zrezygnował kol. Jarosław Jańczak z przewodniczącego Sekcji Kolarskiej i członka
Zarządu,
– 30.XI – zrezygnował ze skarbnika i członka Zarządu kol. Roman Stawecki, powołano w to
miejsce kol. Krystynę Czaję.
Również i w Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w tym okresie wystąpiły następujące zmiany :
– 10.VII – zrezygnował kol. Zygmunt Pencakowski, a w to miejsce powołano 20.VIII
kol. Grażynę Mikołajczyk.
Zmiany zaszły również w księgowości :
– 31.III – zrezygnował kol. Jan Meller z Głównego Księgowego Oddziału i kol. Alicja
Kowalczyk z Księgowej KM FREGATA, a zawarto umowę na 1/2 etatu z kol. Lucyną Trałą
( od 01.IV),
– od tego roku funkcjonuje finansowa forma „wczasów pod gruszą” jako dwutygodniowy letni
wypoczynek dla pracowników HMG i członków ich rodzin,
– Zarząd Oddziału przez trzy lata prowadzi pośrednictwo w dystrybucji namiotów, materacy,
śpiworów, butli i kuchenek gazowych ( z powodu trudności zaopatrzenia się w krajowy sprzęt
turystyczny ).

ROK 1986
– 4.III – kol. Grażyna Mikołajczyk rezygnuje z prac w Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
– 31.XII – kol. Andrzej Zdeb zrezygnował z przewodniczącego Sekcji Turystyki Pieszej
i Górskiej oraz członka Zarządu,
– udokumentowanie działalności gospodarczej KTJ ( wysokościowe prace specjalistyczne )
zostaje przeniesione do Oddziału Zakładowego,
– z pieniędzy zarobionych przez członków KM FREGATA w ramach prac FASM zakupiono
kadłub jachtu SKRZAT 560,
– Klub Taternictwa Jaskiniowego otrzymuje pomieszczenie w piwnicy hotelu pracowniczym
w Głogowie przy ul. Śniadeckich .

ROK 1987
– 06.I – zrezygnował z członka Zarządu Oddziału kol. Stanisław Gołuchowski z KTJ. W jego miejsce powołano kol. Leszka Kucharskiego z KTJ,
– 06.I – powołano do Zarządu Oddziału kol. Mariana Pietrowiaka z KTPiG,
– 12.III – jesteśmy gospodarzami wyjazdowego plenarnego posiedzenia ZW PTTK z Legnicy
( 20 uczestników ),
– 10.X – zrezygnował kol. Ireneusz Bożejko z prac w Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
– 23.X – zwołano Nadzwyczajny Zjazd Oddziału ( 19 uczestników ) w pomieszczeniu KTJ
w Głogowie w celu reaktywowania Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Wybrano :
1. kol. Rozmarynowski Waldemar – Prezes
2. kol. Gołuchowski Stanisław – Sekretarz
3. kol. Pietruszka Halina – Członek
– 8.XII – Zarząd Oddziału wyraził zgodę Klubowi Morskiemu FREGATA na rozszerzenie działalności gospodarczej o przewozy transportowe.

ROK 1988
– ( ).IV – wykonano proporczyk Oddziału ( I edycja ) i znaczek Oddziału ( IV edycja ).

ROK 1989
– 26.II – odbył się V Walny sprawozdawczo – wyborczy Zjazd Oddziału w Zespole Szkół Hutniczych w Głogowie ( 34 delegatów i 6 zaproszonych gości ), na którym wybrano następujące władze :
Zarząd Oddziału :
1. kol. Hallala Jerzy – Prezes
2. kol. Gołębiowski Tadeusz – Wiceprezes
3. kol. Kaniewska Elżbieta – Sekretarz
4. kol. Czaja Krystyna – Skarbnik
5. kol. Pietrowiak Marian – Członek d / s turystyki pieszej i górskiej
6. kol. Rozmarynowski Waldemar – Członek d / s działalności gospodarczej
7. kol. Gołuchowski Mirosław – Członek d / s taternictwa jaskiniowego
8. kol. Łuka Leszek – Członek d / s młodzieży
9. kol. Nowak Krzysztof – Członek d / s turystyki kajakowej
10. kol. Sadowski Andrzej – Członek d / s weryfikacji odznak
11. kol. Knysak Grzegorz – Członek
12. kol. Mazur Mirosław – Członek

Księgowość prowadziła dalej kol. Lucyna Trała.

Wybrano Oddziałową Komisję Rewizyjną w składzie :
1. kol. Ćwiertnia Gerard – Prezes
2. kol. Pietruszka Halina – Wiceprezes
3. kol. Dynak Karol – Sekretarz
4. kol. Gondek Barbara – Członek
5. kol. Katkowski Zenon – Członek

W czasie dwuletniej działalności nastąpiły następujące zmiany :
– 04.IV – zrezygnował z członka Zarządu Oddziału kol. Grzegorz Knysak z KM FREGATA
i powołano w to miejsce kol. Zbigniewa Pazura z KM FREGATA,
– 27.V – obchodzimy XX – lecie Oddziału w OW SŁAWA w Lubiatowie ( ),
– 09.XI – Plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału PTTK HM Głogów z udziałem członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK z Legnicy,
– 05.XII – Zarząd Oddziału wyraził zgodę na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR zakupioną
dla prowadzenia działalności gospodarczej przez żeglarzy w Lubiatowie.

ROK 1990
– 02.I – zrezygnowała z funkcji sekretarza i członka Zarządu kol. Elżbieta Kaniewska,
– 02.V – nastąpiła zmiana na stanowisku głównego księgowego Oddziału z kol. Lucyny Trały na Mariana Rodaka z Zarządu Wojewódzkiego PTTK z Legnicy,
– 16 – 18.XI – jesteśmy współorganizatorami Zlotu Kół i Oddziałów Zakładowych PTTK w DW
Legniczanka w Karpaczu – Bierutowicach ( ),
– 27 – 28.X – z Wojewódzką Komisją Turystyki Pieszej z Legnicy i Oddziałem PTTK w Jaworze organizujemy XXVIII Zlot Dolnośląski Przodowników Turystyki Pieszej w Leśnej Dolinie ( 17 uczestników ).

ROK 1991
– 23.II – odbył się w Leśnej Dolinie Nadzwyczajny Zjazd Oddziału ( 24 delegatów ) mający
uchwalić statut Oddziału po likwidacji szczebla wojewódzkiego PTTK w Legnicy, a tym
samym spełnić wymagania Uchwały nr 16 / XII / 90 Zarządu Głównego PTTK z dnia
28.X.1990 r w sprawie ustalenia podstaw prawnych.
Na Zjeździe dokonano również zmiany w składzie Zarządu na :
1. kol. Hallala Jerzy – Prezes
2. kol. Gołębiowski Tadeusz – Wiceprezes
3. kol. Czaja Krystyna – Skarbnik
4. kol. Pietrowiak Marian – Członek
5. kol. Rozmarynowski Waldemar – Członek
6. kol. Gołuchowski Mirosław – Członek
7. kol. Nowak Krzysztof – Członek
8. kol. Sadowski Andrzej – Członek
9. kol. Mazur Mirosław – Członek
10. kol. Łuka Leszek – Członek
11. kol. Pazur Zbigniew – Członek
– ( ) – Oddział zakupił kompletny jacht typu Lupus dla Klubu Morskiego FREGATA z pieniędzy otrzymanych z Huty Miedzi GŁOGÓW,
– 26.VIII – Sąd Wojewódzki w Legnicy wpisał Oddział Zakładowy do rejestru stowarzyszeń
w dziale A pod nr. 28 / 91,
– 04.IX – Wojewódzki Urząd Statystyczny w Legnicy nadaje nam numer indentyfikacyjny
P 390521515 – 76422000 – 59 – 1 – 885 – 39117,
– 21.IX – w Lubiatowie odbył się chrzest jachtu, który nazwano VENTURO,
– 30.IX – podpisano umowę z Bankiem Zachodnim Oddział w Głogowie na prowadzenie
bieżącego rachunku bankowego,
– 30.XII – wykreślono z Zarządu kol. Zbigniewa Pazura z Klubu Morskiego FREGATA,
a powołano w to miejsce kol. Leszka Czyża z Klubu Morskiego FREGATA,
– XII – kolejna przeprowadzka biura i archiwum Zarządu Oddziału, z I piętra na parter,
w baraku rehabilitacji i Hutniczej Stacji Pomocy Doraźnej przy Hucie Miedzi „GŁOGÓW”.

ROK 1992
– 07.I – wykreślono z Oddziału Zakładowego Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny
z powodu całkowitego braku działalności oraz skreślono z Zarządu kol. Leszka Łukę,
– ( ).II – stajemy się sławni na całą Polskę – „ zaginął turysta narciarz podczas weekendowego
wyjazdu Sekcji Turystyki Pieszej i Górskiej do Szklarskiej Poręby „ GOPR poszukiwał go 3 dni,
– 20.VIII – podpisano umowę o pełnomocnictwie agencyjnym z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Turystycznym ATU O / Zielona Góra,
– 16 – 18.IX – współorganizujemy XXXV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej
PTTK JAWOR 92 ( ),
– 10.XI – odbył się VI Walny Zjazd sprawozdawczo – wyborczy Oddziału Zakładowego
w Leśnej Dolinie ( 42 delegatów ),
– ( ).XII – Klub Taternictwa Jaskiniowego przeprowadza się z Hotelu Pracowniczego przy
ul. Śniadeckich do Internatu Zespołu Szkół Hutniczych w Głogowie.
Zarząd Oddziału :
1. kol. Hallala Jerzy – Prezes
2. kol. Gołębiowski Tadeusz – Wiceprezes i Sekretarz
3. kol. Czaja Krystyna – Skarbnik
4. kol. Pietrowiak Marian – Członek
5. kol. Gołuchowski Mirosław – Członek
6. kol. Nowak Krzysztof – Członek
7. kol. Rozmarynowski Waldemar – Członek
8. kol. Szydłowski Tadeusz – Członek
9. kol. Pussak Leszek – Członek
10. kol. Szyniec Marek – Członek
11. kol. Bagiński Ryszard – Członek

Głównym Księgowym jest dalej kol. Marian Rodak.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna :
1. kol. Pietruszka Halina – Prezes
2. kol. Urbaniak Witold – Wiceprezes
3. kol. Gondek Barbara – Sekretarz
4. kol. Jańczuk Paweł – Członek
5. kol. Orzechowski Oskar – Członek

Sąd Koleżeński Oddziału :
1. kol. Vogt Andrzej – Przewodniczący
2. kol. Beleć Odarka – Z – ca Przewodniczącego
3. kol. Bartosik Elżbieta – Członek

ROK 1993
W trakcie roku zaszły następujące zmiany :
– 01.VI – wykreślono z Zarządu kol. Ryszarda Bagińskiego z Klubu Morskiego FREGATA,
– 03.VIII – dokooptowano do Zarządu kol. Leszka Czyża z Klubu Morskiego FREGATA,
– 03.VIII – odeszła z Oddziałowej Komisji Rewizyjnej kol. Barbara Gondek,
– 07.IX – powołano kol. Barbarę Gondek na Sekretarza Zarządu Oddziału,
– 26 – 28.II – delegat Oddziału uczestniczy w XIII Walnym Zjeździe PTTK w Poznaniu.

ROK 1994
– 01.I – powierzono prowadzenie księgowości Pani Marii Has z Głogowa,
– III – Klub Taternictwa Jaskiniowego wynajmuje odpłatnie od Administracji Domów
Mieszkalnych Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy i Miasta w Głogowie pomieszczenie
piwniczne w bloku przy ul. Wojska Polskiego 17 C, z którego korzystają członkowie klubu,
Zarządy Klubów i Oddziału,
– 7.V – obchodzimy XXV – lecie Oddziału Zakładowego w Leśnej Dolinie ( 26 uczestników ).

ROK 1995
– 24.VIII – zrezygnował z prac w Zarządzie Oddziału kol. Leszek Pussak z Klubu Morskiego
FREGATA,
– 11.IX – powołano 5 – osobową Komisję d / s analizy fatalnego sezonu nawigacyjnego jachtu VENTURO,
– 21 – 22.X – organizujemy XXXI Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK
w Zamku w Kożuchowie ( 49 uczestników ),
– 13.XI – rezygnuje z pracy w Zarządzie Oddziału z powodu choroby kol. Czaja Krystyna, połączono funkcje Sekretarza i Skarbnika Zarządu,
– ( ) – wydajemy wraz z komisją Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK i Oddziałem PTTK
z Jawora Ogólnopolską Odznakę 50 – lecia Powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy.

ROK 1996
– 05.III – Urząd Skarbowy w Głogowie nadaje nam NIP 693 10 15 774.
– 01.IX – rozdział księgowości prowadzonej wspólnie z Ogniskiem TKKF H. M. „GŁOGÓW”,
– 07 – 08.IX – organizujemy XXIX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kajakowej
PTTK w Lubiatowie ( 40 uczestników ).

ROK 1997
– 31.I – zakończono współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym ATU z Zielonej
Góry w zakresie ubezpieczenia organizowanych imprez ( zadziałało prawo rynku ),
– ( ).V – dzięki uporowi Zarządu Klubu Taternictwa Jaskiniowego i pomocy dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstała sztuczna
ścianka wspinaczkowa w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie,
W dniu 19.III odbył się VII Walny Zjazd sprawozdawczo – wyborczy Oddziału (w Klubie
Garnizonowym w Głogowie ul. Sikorskiego 21). Wybrano następujące władze :
Zarząd Oddziału :
1. kol. Hallala Jerzy – Prezes
2. kol. Knysak Grzegorz – Wiceprezes
3. kol. Ratajczak Danuta – Sekretarz – Skarbnik
4. kol. Pietrowiak Marian – Członek
5. kol. Gołuchowski Mirosław – Członek
6. kol. Orzechowski Oskar – Członek
7. kol. Ratajczak Małgorzata – Członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna :
1. kol. Pencakowski Zygmunt – Prezes
2. kol. Beleć Odarka – Wiceprezes
3. kol. Gonet Stanisław – Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału :
1. kol. Vogt Andrzej – Prezes
2. kol. Szydłowski Tadeusz – Wiceprezes
3. kol. Stelmaszczyk Jan – Sekretarz

– kasę Oddziału prowadzi kol. Barbara Gondek,
– księgowość Oddziału prowadzi dalej Pani Maria Has,
– 05 – 07.V – delegat Oddziału uczestniczy w XIV Walnym Zjeździe PTTK w Lublinie,
– V – z pomocą dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej powstaje sztuczna ścianka wspinaczkowa w sali gimnastycznej I Liceum
Ogólnokształcącego w Głogowie ul. Sikorskiego,
– 10 – 12.X – podczas Walnych obrad Komisji Kół, Oddziałów Zakładowych i Osiedlowych przy
ZG PTTK w Nowym Sączu wybrano do zarządu tej Komisji naszego przedstawiciela
kol. Jarosława Jańczaka.

ROK 1998
– 12.I – Zarząd wyraził zgodę na powstanie sekcji młodzieżowej w ramach KTJ Sekcji
Wspinaczkowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie w oparciu o wybudowaną
sztuczną ściankę wspinaczkową w sali gimnastycznej w tej szkole,
– 19.III – odbyło się roczne Walne zebranie delegatów Oddziału w świetlicy Klubu
Garnizonowego w Głogowie ul. Sikorskiego 21 ( obecnych ( ) delegatów ),
– 09.XI – dokooptowano do Zarządu kol. Tomasza Żydka z Klubu Turystyki Pieszej i Górskiej.

5. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU ZAKŁADOWEGO PTTK OD ROKU 1999

ROK 1999
– 04.I – kol. Barbara Gondek rezygnuje z prowadzenia kasy Oddziału,
– 04.I – kasę Oddziału prowadzi kol. Danuta Ratajczak,
– wykonano pamiątkowy proporczyk Oddziału z okazji 30 – lecia,
– Zarząd Klubu Morskiego FREGATA wprowadził zmianę nazwy klubu na Głogowski Klub
Morski FREGATA,
– 02.II – obchodzimy XXX – lat powołania Oddziału w Klubie Nauczycielskim w Głogowie
ul. M.C. Skłodowskiej 11, obecnych ( ) ,
– 19.IV – walne zebranie członków Sekcji Turystyki Kajakowej postanowiło zmienić status
jednostki PTTK na Klub Turystyki Kajakowej GŁOGI,
– 19.IV – walne zebranie członków Klubu Turystyki Pieszej i Górskiej postanowiło zmienić
nazwę na Klub Turystyki Pieszej i Górskiej MRÓWKA,
– 19.IV – postanowiono przystąpić do Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa
Dolnośląskiego ( Uchwała nr 5 / 99 ).

ROK 2000
– 19.III – odbyło się roczne Walne Zebranie sprawozdawcze Delegatów Oddziału w Klubie
Nauczycielskim w Głogowie ul. M.C. Skłodowskiej 11 ( obecnych 25 delegatów
i 7 gości ),
– 08.V – Huta Miedzi „Głogów” wyraża zgodę na nieodpłatne użytkowanie pomieszczeń w
baraku „D” poza płotem,
– 07 – 10.IX – uczestniczymy w V Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Gnieźnie ( kol.
Jarosław Jańczak )
– 09.X – skreślono z Zarządu kol. Małgorzatę Ratajczak,
– 09.X – powołano na członka Zarządu Oddziału kol. Dariusza Rokaszewicza,

ROK 2001
W dniu 13.III odbył się VIII Walny Zjazd sprawozdawczo – wyborczy Oddziału w Klubie
Nauczycielskim w Głogowie ul. M.C. Skłodowskiej 11 ( obecnych 28 delegatów i 8 zaproszonych gości ).
Wybrano następujące władze.
Zarząd Oddziału :
1. kol. Hallala Jerzy – Prezes
2. kol. Rokaszewicz Dariusz – Wiceprezes
3. kol. Ratajczak Danuta – Sekretarz – Skarbnik
4. kol. Nowak Krzysztof – Członek
5. kol. Gołuchowski Mirosław – Członek
6. kol. Kołodziej Ireneusz – Członek
7. kol. Wachowiak Roman – Członek

Oddziałową Komisję Rewizyjną :
1. kol. Knysak Grzegorz – Prezes
2. kol. Drużynowicz Iwona – Wiceprezes
3. kol. Bogusz Lidia – Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału :
1. kol. Orzechowski Oskar – Prezes
2. kol. Vogt Andrzej – Wiceprezes
3. kol. Mazur Dorota – Sekretarz
4. kol. Sadowski Andrzej – Członek
5. kol. Stelmaszczyk Jan – Członek
– księgowość Oddziału prowadzi dalej Pani Maria Has,
– 17.III – uczestniczymy w obchodach 50 – cia PTTK na Dolnym Śląsku ( kol. kol. Jerzy Hallala,
Jarosław Jańczak, Marian Pietrowiak ),
– 03.IV – powołano na członka Zarządu Oddziału kol. Macieja Gajewskiego.

ROK 2002
– 28.II – postanowieniem nr WR IX Ns – Rej. KRS / 3355 / 1 / 129 zarejestrowano nas
w Rejestrze Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, IX Wydział
Gospodarczy KRS,
– 19.III – odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Delegatów Oddziału w Klubie
Nauczycielskim w Głogowie ul. M.C. Skłodowskiej 11 ( obecnych 22 delegatów
i 8 zaproszonych gości ).

ROK 2003
– 18.III – odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Delegatów Oddziału w Klubie
Nauczycielskim w Głogowie ul. M.C. Skłodowskiej 11 ( obecnych 22 delegatów i 7
zaproszonych gości ),
– 25 – 26.X – organizujemy XXXIX Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej
OSIECZNA 2003 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym MORENA w Osiecznie
( 48 uczestników ).

ROK 2004
– 31.I – obchody 35 – lecia powstania Oddziału Zakładowego,
– 17 – 19.II – kol. Kol. Jarosław Jańczak i Jerzy Hallala byli pilotami grupy turystów z Opavy
z Czech zwiedzających miejsca na Ziemi Leszczyńskiej związanych z działalnością
J. A. Komeńskiego,
– 09.III – odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Delegatów Oddziału w Klubie
MAY DAY ( obecnych 43 delegatów i 28 zaproszonych gości ),
– 29.XII – odbyło się Nadzwyczajne zebranie Oddziału Zakładowego ( uchwalenie zmian w
statucie Oddziału )

ROK 2005
W dniu 09.III odbył się IX Walny Zjazd sprawozdawczo – wyborczy Oddziału w Osiedlowym Domu Kultury PEGAZ w Głogowie na Oś. Kopernik ul. Gwiaździsta ( obecnych 36 delegatów na 52 wybranych ).
Wybrano następujące władze.
Zarząd Oddziału :
1. kol. Herkt Paweł – Prezes
2. kol. Rajman Tomasz – Wiceprezes
3. kol. Hallala Jerzy – Sekretarz
4. kol. Ratajczak Danuta – Skarbnik
5. kol. Nowak Krzysztof – Członek
6. kol. Gołuchowski Mirosław – Członek
7. kol. Kołodziej Ireneusz – Członek

Oddziałową Komisję Rewizyjną :
1. kol. Pencakowski Zygmunt – Prezes
2. kol. Czerwiński Piotr – Wiceprezes
3. kol. Knysak Grzegorz – Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału :
1. kol. Gołuchowski Stanisław – Prezes
2. kol. Vogt Andrzej – Wiceprezes
3. kol. Beleć Odarka – Sekretarz
4. kol. Trała Lucyna – Członek
5. kol. Rokaszewicz Dariusz – Członek
– 05.IV – odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału w Klubie PEGAZ na osiedlu Kopernik
uchwalenie zmian w statucie Oddziału ( obecnych 40 delegatów ),
– 14.IV – postanowiono zmienić prowadzenie księgowości z Pani M. Has na Kancelarię
Doradców Podatkowych SIKORSCY w Głogowie z dniem 01.01.2005 r.,
– 11.V – Oddział uzyskał status organizacji pożytku publicznego ,
– 20.V – uczestniczyliśmy w II Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK województwa
Dolnośląskiego ( kol. J. Hallala i P. Herkt ),
– 24.V – przyjęto w struktury Oddziału Zakładowego nowy Klub „Turystyka dla Ekologii”
– 29.VI – zaproszono do udziału w posiedzeniach Zarządu Oddziału kol. Władysława
Sołtyszewskiego ( Prezesa Klubu dla Ekologii ),
– 22.XI – rozpropagowano wśród członków Oddziału przekazywanie 1% podatku na cele
statutowe Zarządu i klubów.

ROK 2006
– 28.III – odbył się Walny Zjazd Oddziału w Klubie MAY DAY w Głogowie ( obecnych 39
delegatów ),
– 23.V – w związku z dobrym wynikiem przekazywania 1% podatku zrezygnowano Uchwałą
z pobierania odpisu z dzierżawy jachtów,
– 04.VII – nastąpiła zmiana na stanowisku Skarbnika Oddziału z Danuty Ratajczak ( zmiana
miejsca pracy ) na Donatę Moderacką – Rybińską,
– 25.IX – zadecydowaliśmy o zmianie banku z BZ WBK ( uciążliwy kontakt, spore opłaty
bankowe i brak oprocentowania środków finansowych ) na VW Bank Direct
( elektroniczny kontakt, małe opłaty bankowe i oprocentowanie środków finansowych ).

ROK 2007
– 07.X – podjęto uchwałę o rezygnacji z członkostwa w Porozumieniu Oddziałów PTTK
Województwa Dolnośląskiego z dniem 31.12.2007 r.
ROK 2008
– 01.II – zmiana formalna w adresie Oddziału: z 67 – 231 Żukowice na 67 – 200 Głogów,
– 05.VI – odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału – uchwalenie zmian w statucie
Oddziału ( obecnych 30 delegatów ),
– 01.XI – zmarł współtwórca, działacz i organizator Oddziału kol. Jarosław Jańczak,
– 10.XII – rozwiązano Klub dla Ekologii w związku ze zrealizowaniem podstawowego celu działania Klubu – ratowania Jeziora Sławskiego. Dzięki staraniom m. in. członków tego Klubu dokonano dużych inwestycji ekologicznych w zlewni jeziora, dzięki czemu został skutecznie odwrócony proces jego degradacji.

ROK 2009
– 25.III – odbył się X Walny Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie w klubie MAY DAY ( obecnych 30 delegatów na 39 wybranych ).
Wybrano następujące władze.
Zarząd Oddziału :
1. kol. Herkt Paweł Prezes
2. kol. Rajman Tomasz V-ce Prezes
3. kol. Gołuchowski Mirosław V-ce Prezes
4. kol. Kołodziej Ireneusz Skarbnik
5. kol. Hallala Jerzy Sekretarz
6. kol. Jastrzębska Kamila Członek
7. kol. Bajak Zofia Członek

Komisja Rewizyjna Oddziału:
1. kol. Adamski Jerzy Prezes
2. kol. Czerwiński Piotr V-ce Prezes
3. kol. Pencakowski Zygmunt Członek

Sąd Koleżeński Oddziału:
1. kol. Gołuchowski Stanisław Prezes
2. kol. Turkiewicz Wanda V-ce Prezes
3. kol. Beleć Odarka Sekretarz
4. kol. Knysak Grzegorz Członek
5. kol. Rokaszewicz Dariusz Członek

ROK 2011
– 15.II – odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału – uchwalenie zmian w statucie
Oddziału ( obecnych 29 delegatów na 39 wybranych ),

ROK 2012
– 03.XII – podjęto uchwałę o likwidacji Klubu Turystyki Kajakowej „Głogi” z powodu spadku ilości członków (minimum 10), oraz braku zainteresowania prowadzeniem klubu.

ROK 2013
– 21.III – odbył się XI Walny Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie w Klubie Garnizonowym ( obecnych 21 delegatów na 23 wybranych ).
Wybrano następujące władze.
Zarząd Oddziału :
1. kol. Herkt Paweł Prezes
2. kol. Rajman Tomasz V-ce Prezes
3. kol. Gołuchowski Mirosław V-ce Prezes
4. kol. Ulbin Jadwiga Skarbnik
5. kol. Bajak Zofia Sekretarz
6. kol. Harlender Bożena Członek
7. kol. Stępień Jacek Członek

Komisja Rewizyjna Oddziału:
1. kol. Kołodziej Ireneusz Prezes
2. kol. Jastrzębska Kamila V-ce Prezes
3. kol. Czerwiński Piotr Członek

Sąd Koleżeński Oddziału:
1. kol. Gołuchowski Stanisław Prezes
2. kol. Turkiewicz Wanda V-ce Prezes
3. kol. Beleć Odarka Sekretarz
4. kol. Stępień Ewa Członek
5. kol. Rokaszewicz Dariusz Członek

ROK 2017
– 2 marca 2017 r. odbył się XII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Zakładowego PTTK w Głogowie. W spotkaniu udział wzięli delegaci wybrani na wyborach Klubów zrzeszonych w naszym Oddziale oraz zaproszeni Goście.

Zarząd Oddziału :
1. kol. Herkt Paweł Prezes
2. kol. Rajman Tomasz V-ce Prezes
3. kol. Gołuchowski Mirosław V-ce Prezes
4. kol. Ulbin Jadwiga Skarbnik
5. kol. Bożena Harlender Sekretarz
6. kol. Ireneusz Kołodziej Członek
7. kol. Stępień Jacek Członek

Komisja Rewizyjna Oddziału:
1. kol. Kamila Jastrzębska Prezes
2. kol. Norbert Kraus V-ce Prezes
3. kol. Czerwiński Piotr Członek

Sąd Koleżeński Oddziału:
1. kol. Gołuchowski Stanisław Prezes
2. kol. Dariusz Rokaszewicz V-ce Prezes
3. kol. Alicja Kott Sekretarz
4. kol. Irena Wajs Członek
5. kol. Bronisław Staszak Członek

6. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ODDZIAŁU ZAKŁADOWEGO ( w 45-leciu )
Działalność Oddziału Zakładowego PTTK opiera się/opierała się na działalności następujących sekcji i klubów :
6.1 Klub Turystyki Pieszej i Górskiej MRÓWKA
Do osiągnięć tego klubu należy :
– organizowanie obozów pieszych górskich w ramach dwutygodniowego wypoczynku letniego
( od 1985 roku do dzisiaj – Beskidy, Tatry polskie i Słowackie),
– organizowanie wyjazdów weekendowych na zasadzie krajoznawstwa (Sudety, Dolny Śląsk, Wielkopolska, itp.)
– organizowanie wyjazdów do Czech, Niemiec i na Słowację ( Czeskie Karkonosze i Góry Izerskie, Czeski Raj, Czeska Szwajcaria, Saska Szwajcaria, Słowacki Raj ),
– organizowanie wiosennych rajdów pieszych nizinnych Powitania Wiosny w okolicach jeziora Sławskiego ( od 1983 roku ),
– organizowanie jesiennych rajdów pieszych Pieczonego Ziemniaka po Wzgórzach Dalkowskich
( od 1984 roku ),
– uczestnictwo w tygodniowych złazach pracowników metali nieżelaznych,
– organizowanie dwutygodniowych wyjazdów w Bieszczady,
– uczestnictwo w wiosennych i jesiennych rajdach KGHM,
– organizowanie wyjazdów weekendowych zimowych dla amatorów narciarstwa zjazdowego, biegowego i sanek oraz zimowych wędrówek pieszych,
– organizowanie wysokokwalifikowanych wyjazdów do : Afryka – Maroko – góry Atlas, Ameryka Południowa – Peru – góry Andy,
– organizowanie I Kroku Turystycznego dla młodzieży szkolnej do 1992 roku,
– organizowanie i uczestnictwo w Zlotach Przodowników Turystyki Pieszej ( dolnośląskich
i regionalnych ),
– kontakty z klubami górskimi innych Oddziałów PTTK, współorganizacja i uczestnictwo
w imprezach.
6.2 Klub Taternictwa Jaskiniowego
Sukcesy w swej działalności odnosi przez :
– organizowanie obozów letnich w Tatrach,
– organizowanie obozów wspinaczkowych w Olsztynie k / Częstochowy,
– organizowanie obozów wspinaczkowych i zejść w dziury w Pogórzu Sudeckim
i Karkonoszach,
– organizowanie lub uczestnictwo w wyprawach wspinaczkowych lub nurkowania podwodnego w :
Azji – góry Himalaje szczyt CHO OYU, góry Tien Szan, góry Ałtaj, Tajlandia, Wietnam,
Indonezja,
Ameryce Południowej – góry Andy ( szczyt ACONKAGUA ), Patagonia,
Afryce – góry Atlas, szczyt KILIMANDŻARO, Etiopia, Maroko,
Europie – góry Alpy ( SELLA NEVEA – CANIN, DOLOMITY, MATTERHORN, Mont
Blanc ), Pireneje ( Andaluzja ), Sardynii, Korsyce,
– uczestnictwo w międzynarodowej wyprawie jaskiniowej w Meksyku,
– organizowanie zawodów wspinaczkowych w fosie miejskiej w Głogowie,
– organizowanie zawodów wspinaczkowych młodzieżowych na sztucznej ściance w I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie o „ Kostkę Magnezji „ od 1999 roku,
– opieka i instruktaż przy wspinaczkach na sztucznej ściance,
– organizowanie spotkań z wybitnymi alpejczykami i himalaistami np.: Krzysztofem Wielickim,
– organizowanie kursów taternictwa jaskiniowego.
6.3 Głogowski Klub Morski FREGATA
Działalność tego Klubu oparta jest na pływaniu użytkowanym jachtami żaglowymi typu : Lupus
( nazwa WENTURO ) i Skrzat 560 ( nazwa KANAKA ),
– organizowanie rejsów morskich po następujących morzach i oceanach : Bałtyku, Śródziemnym, Tyreńskim, Adriatyku, Egejskim, Oceanie Atlantyckim,
– organizowanie rejsów śródlądowych po pojezierzu Mazurskim i Iławsko – Ostródzkim
w ramach wypoczynku letniego,
– organizowanie śródlądowych rejsów rzecznych,
– organizowanie regat o Puchar Dyrektora Huty Miedzi „Głogów” na jez. Sławskim,
– organizowanie Przeglądów Piosenki Żeglarskiej ( w latach 1884 – 1988 ),
– organizowanie spotkań z wybitnymi żeglarzami np.: Krzysztofem Baranowskim, Dariuszem Boguckim,
– organizowanie kursów żeglarskich na stopień żeglarza i sternika jachtowego,
– organizowanie kursów motorowodnych na stopień żeglarza i sternika motorowodnego.
6.4 Klub Turystyki Kajakowej GŁOGI – nie istnieje od grudnia 2012 r.
Z powodzeniem realizował przedsięwzięcia, takie jak :
– zorganizowanie w latach 1978 – 1986 Ogólnopolskie Spływy Kajakowe w ramach dwutygodniowego wypoczynku letniego na zasadzie krajoznawstwa,
– organizowanie od 1983 do 2008 r. Ogólnopolskich Spływów Kajakowych Górników i Hutników Miedzi w naszym regionie,
– organizowanie w latach 1981 – 1985 Regionalnych Spływów Kajakowych,
– organizowanie w latach 1982 – 1990 Spartakiad Sportów Wodnych w dyscyplinie kajakowej na jeziorze Sławskim,
– organizowanie od 1997 r. Spływów Pracowników Sterowni zamienionych na Spływy Pracowników H.M.GŁOGÓW i członków ich rodzin,
– współorganizowanie jesiennych spływów kajakowych BACHUS po rzece Odrze od 2002 r.,
– organizowanie Zimowych Spływów Kajakowych Górników i Hutników Miedzi po rzece Odrze z Głogowa do Nowej Soli z bazą na przystani kajakowej w Nowej Soli w latach 2001 – 2008,
– pływanie we wszystkich porach roku po ciekach i akwenach Polski, Słowacji i Niemiec.
6.5 Klub Turystyki dla Ekologii – nie istnieje od grudnia 2008 r.
Powołany ( 24.V.2005 ) z inicjatywy lokalnych wodniaków klub był współzałożycielem i wchodził w skład Federacji Dla Ratowania Jeziora Sławskiego i zajmował się wyczuleniem władz i pozyskiwaniem pieniędzy na ratowanie jeziora Sławskiego. Efektem działania było wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków w Sławie i rozpoczęcie procesu samoistnej regeneracji jeziora, które przestano zatruwać.
Po czterech latach owocnych działań i spełnieniu swojego celu postanowił się rozwiązać w grudniu 2008 r. Część członków Klubu przeniosła się do innych klubów Oddziału.
Głównym motorem i szefem tegoż klubu był kol. Władysław Sołtyszewski.
Okresowo w strukturze Oddziału działały również inne jednostki PTTK, takie jak :
Szkolny Klub Turystyczno – Krajoznawczy TRUCHCIK ( od 1977 do 1992 r.),
Sekcja Kolarska ( od 1969 do …. r. ),
Młodzieżowa Sekcja Wodna ( od 1984 do 9.II.1987 r.),
O organizowanych imprezach klubowych znajdziemy informację na łamach Gazety Lubuskiej, Miedziaka, Miedziowego Kalejdoskopu i innych periodykach.
Natomiast członkowie klubów wiele informacji znajdują w prenumerowanej prasie turystycznej, takiej jak : Poznaj Swój Kraj, Żagle, Wiosło, Na Szlaku, Gościniec.