UBEZPIECZENIA PTTK

Ubezpieczenia w PTTK w skrócie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako jedno z pierwszych stowarzyszeń w kraju od
2005 roku ubezpiecza swoich członków od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), swoją
działalność statutową oraz kadrę, pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających
z odpowiedzialności cywilnej. Od 2010 roku ZG PTTK przy pomocy brokera Maxima Fides Sp. z o. o.
podpisywane są korzystne umowy ubezpieczenia mienia PTTK jednostek organizacyjnych i spółek.
Obecnie ubezpieczycielem Odpowiedzialności Cywilnej i mienia PTTK jest Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A., a ubezpieczycielem ryzyka Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest –              Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna.
Nadal funkcjonują trzy umowy ubezpieczeniowe: NNW, OC i majątkowa (obejmująca ryzyko
uszkodzenia i zniszczenia rzeczy, utraty przychodów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego).

 

Ubezpieczenie członków PTTK

31 stycznia 2020 r. przedstawiciele ZG PTTK podpisali w imieniu Towarzystwa trzyletnią Umowę
ubezpieczeniową z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna
(TO50/001076/20/A).
Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie
opłaconą składką członkowską) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:
− od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021r. w przypadku opłacenia składki za rok 2020,
− od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022r. w przypadku opłacenia składki za rok 2021,
− od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023r. w przypadku opłacenia składki za rok 2022.
Polisy są roczne. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu
składki członkowskiej, natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia
złożenia zapotrzebowania na znaczek. Członek nowo wstępujący zostanie objęty daną polisą od
dnia następnego po opłaceniu składki.
Nr polisy w okresie 1.04.2021-31.03.2022: TO50/001076/20/A/000003.

WIĘCEJ …

Proszę pamiętać, że wypełnione druki zgłoszenia szkody należy wysyłać do ubezpieczyciela na adres:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
kontakt mailowy: anna.bialoskorska@ergohestia.pl